Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de navolgende woorden de volgende betekenis:

 

 • 1.1 Verkeersschool Kees de Vaan.nl: de rechtspersoon die met de consument op afstand de overeenkomst aangaat; www.code95cursus.nl is een onderdeel van Verkeersschool Kees de Vaan (handelsnaam) 

 • 1.2 Consument/Cursist: de persoon, die 16 jaar of ouder is en zich door middel van een daartoe ontwikkeld onlinesysteem heeft aangemeld voor een theoriecursus inclusief examendag;

 • 1.3 Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen de cursist en Verkeersschool Kees de Vaan op grond waarvan Verkeersschool Kees de Vaan zich verplicht aan de cursist een theoriecursus te verzorgen en een examenplaats voor het CBR-theorie-examen te reserveren;

 • 1.4 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 • 1.5. Examen: de examendatum van het theorie-examen bij het CBR;

 • 1.6 Cursus: De dag of avonden waarop de theoriecursus wordt verzorgd

 • 1.7 CBR: het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen;

 • 1.8 Algemene voorwaarden: de onderhavige voorwaarden die= van toepassing zijn op de overeenkomst.

Artikel 2 - Totstandkoming overeenkomst

 • 2.1.    De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Verkeersschool Kees de Vaan en cursist, in het bijzonder op de overeenkomsten m.b.t. de theorie-cursussen voor het vaarbewijs.

 • 2.2.    De overeenkomst komt tot stand nadat de cursist via de website van Verkeersschool Kees de Vaan zich heeft aangemeld en de betaling heeft voldaan. Onverminderd het voorgaande komt een overeenkomst ook tot stand nadat Verkeersschool Kees de Vaan de elektronische aanmelding heeft bevestigd.

 • 2.3    Voor zover de gekozen cursusdag door de cursist vol zit, zal de cursist zonder tegenspraak op de wachtlijst worden geplaatst voor een andere cursusdag. In dergelijke gevallen komt de overeenkomst vooreerst tot stand nadat Verkeersschool Kees de Vaan de nieuwe cursusdag aan de cursist heeft bevestigd.

 • 2.4    Voor zover er van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, is dat enkel geldig inden de afwijking schriftelijk geschiedt.

 • 2.5    Alle afbeeldingen, prijzen, teksten en overige gegevens zijn enkel een indicatie en onder voorbehoud van fouten en kunnen nimmer aanleiding geven tot schadevergoeding.

 • 2.6   Voor een juiste verwerking van de aanmelding is het nodig dat de cursist het juiste e-mailadres opgeeft. Indien en voor zover door de cursist een onjuist e-mailadres wordt opgegeven kan Verkeersschool Kees de Vaan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige tekortkoming, dan wel schade voortvloeiende uit de onjuiste opgave van het e-mailadres.

 • 2.7    Verkeersschool Kees de Vaan behoudt het recht om zonder opgave van reden een cursist te weigeren.

 • 2.8   Indien en voor zover een bepaald artikel nietig blijkt te zijn, dan wel vernietigd wordt, zullen de overige artikelen onverminderd van toepassing blijven.

 

Artikel 3 -Betaling cursuskosten

 • 3.1.    Offertes kunnen worden gedaan via de website, als telefonisch of per e-mail. Het aanbod aan cursusdagen inclusief examendag en locaties worden online op de website van Verkeersschool Kees de Vaan geëtaleerd.

 • 3.2.    Voor zover een aanbod op de website of via de telefoon, dan wel e-mail een beperkte geldigheidsduur heeft, zal dit uitdrukkelijk aangegeven worden.

 • 3.3.    Het aantal beschikbare cursusdag plaatsen worden bijgehouden op de website. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 • 3.4.    De prijzen zoals weergegeven op de website van Verkeersschool Kees de Vaan zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van tikfouten. De prijzen kunnen te allen tijde door Verkeersschool Kees de Vaan eenzijdig worden gewijzigd. Voor zover er een overeenkomst tot stand is gekomen, zullen de nieuwe prijzen vooreerst van toepassing zijn op de overeenkomst nadat de cursist hiermee heeft ingestemd. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen en de cursist niet wenst in te stemmen met de prijswijzigingen, dan staat het de cursist vrij om de overeenkomst kosteloos te annuleren, waarbij de annulering niet ziet op de reeds gereserveerde en gemaakte kosten voor het examen bij het CBR.

 • 3.5    De prijzen van de theoriecursussen zijn inclusief BTW en zien enkel toe op de kosten van de cursus zelf en zijn exclusief kosten van het examen bij het CBR. In de kosten van theoriecursus zijn inbegrepen kosten van de huur, lunch (alleen bij dagcursussen), docent.

 

Artikel 4 - Verplichten Verkeersschool Kees de Vaan

 • 4.1.    Verkeersschool Kees de Vaan verplicht zich tot het deugdelijk aanbieden van de theoriecursus, daaronder tevens begrepen het verzorgen van de lunch bij dagcursussen.

 • 4.2.    Verkeersschool Kees de Vaan zorgt dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame/deskundige personen.

 • 4.3.    Cursusmateriaal is niet bij de cursus inbegrepen. Cursusmateriaal kan op onze website worden besteld. Uitgeverij VBO stelt het cursusmateriaal met alle zorgvuldigheid samen, doch kan zij geen aansprakelijkheid erkennen voor eventuele onjuistheden in het cursusmateriaal.

 

Artikel 5 - Annuleringen en wijzigingen

 • 5.1 De cursist kan nadat de aanmelding heeft plaatsgevonden zijn aanmelding kosteloos annuleren, voor zover er geen betaling is verricht. Wanneer er wel een betaling verricht is, kan een cursist annuleren tot 7 dagen voor de cursusdag. Voor annuleringen wordt € 19,50 administratie-, afhandelingskosten gerekend.

 • 5.2 Het examen wordt op naam gezet bij het CBR en omdat het gaat om een persoonsgebonden reservering is er geen recht op bedenktijd. De bedenktijd vervalt bij bevestiging middels aanbetaling.

 • 5.3   De cursist kan nadat de bevestiging middels betaling heeft plaatsgevonden tot 7 dagen voor de cursusdag éénmalig kosteloos de cursusdag verplaatsten voor zover dit met toestemming van Verkeersschool Kees de Vaan gebeurt. De wijziging is enkel geldig nadat de cursist een bevestiging van Verkeersschool Kees de Vaan heeft ontvangen. 

 • 5.4   Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk uitsluitend online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden bevatten en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.

 • 5.5   Indien de cursist de datum van de cursus wenst te wijzigen en daarbij geen overeenstemming kan bereiken over een nieuwe datum, dan zal de reeds betaalde kosten in mindering worden gebracht op de kosten van een nieuwe cursusdag, voor zover de cursist in de toekomst zich opnieuw aanmeldt.

 • 5.6   Bij geen deelname dan wel bij annuleringen binnen 7dagen voor aanvang van de cursus blijft de cursist het volledig cursusgeld schuldig. Hierbij geldt geen uitzondering door bijvoorbeeld overmacht of andere redenen waarom de cursist niet deelneemt of kan deelnemen.

 • 5.7   De cursist is het niet toegestaan wijziging in de cursusdag, dan wel het examen binnen 7 dagen voor aanvang van de cursusdag door te voeren.

 • 5.8   In geval van ziekte dan wel absentie, dan wel enig andere gebeurtenis waardoor Verkeersschool Kees de Vaan de cursus niet kan verzorgen zal de overeenkomst tussen Verkeersschool Kees de Vaan en de cursist ontbonden worden en zal aan de cursist als gevolg van die ontbinding een nieuwe cursusdag en examen aangeboden worden. 

 • 5.9   Onverminderd hetgeen is bepaald onder art. 6.6 blijft de cursist het volledig cursusgeld schuldig, tenzij anders overeengekomen.

 • 5.10   Verkeersschool Kees de Vaan behoudt zich het recht voor om de overeenkomst terstond met de cursist te ontbinden, indien Verkeersschool Kees de Vaan er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de cursist niet zal komen opdagen op de gereserveerde cursusdag. Voor zover Verkeersschool Kees de Vaan gebruik maakt van haar bevoegdheid, zal Verkeersschool Kees de Vaan de cursist schadeloosstellen.

 • 5.11   In gevallen waarbij de cursist zich via de website aanmeldt voor een cursus waarbij de cursusdagen nog niet vaststaan, doch wel de periode, behoudt Verkeersschool Kees de Vaan zich het recht voor om de cursist in te plannen op een dag dat het haar goeddunkt. Zodra de exacte cursusdata bekend worden, zal Verkeersschool Kees de Vaan de cursist in gevallen als genoemd in de vorige zin kunnen inplannen op een andere dag als dat zij ingepland stonden. De cursist zal zijn/haar volledige medewerking verlenen voor de wijziging voor zover van hem/haar enige medewerking is vereist.

Artikel 6 -Overmacht

 • 6.1   Verkeersschool Kees de Vaan is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de cursist indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 • 6.2   Indien Verkeersschool Kees de Vaan ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is Verkeersschool Kees de Vaan gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits aan het gedeeltelijk overeengekomene een zelfstandige waarde toegekend kan worden.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

 • 7.1   Verkeersschool Kees de Vaan is enkel aansprakelijk voor directe schade die de cursist door toedoen of een nalaten van Verkeersschool Kees de Vaan mocht komen te leiden, waarbij tevens de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst.

 • 7.2   Verkeersschool Kees de Vaan kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde resultaten door de cursist bij een CBR-theorie examen.

 • 7.3   Verkeersschool Kees de Vaan is in ieder gevolg nooit aansprakelijk voor de volgende schade: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door Verkeersschool Kees de Vaan geleverde zaken.

 • 7.4   De cursist vrijwaart Verkeersschool Kees de Vaan tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 8 - Toepasselijk recht

 • 8.1   Op alle rechtsbetrekkingen tussen Verkeersschool Kees de Vaan en de cursist, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 • 8.2   Cursist en Verkeersschool Kees de Vaan zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 9 - Producten en diensten

 • 9.1    U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website waarop de service wordt aangeboden te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons .

 • 9.2    We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, services, informatie of ander materiaal dat u hebt gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

 • 9.3    Als u op ons verzoek bepaalde specifieke opmerkingen verzendt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk, 'opmerkingen'), stemt u ermee in dat wij op elk moment, zonder enige beperking, eventuele opmerkingen die u ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken. Wij zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om op opmerkingen te reageren.
  We kunnen, maar zijn niet verplicht tot het controleren, bewerken of verwijderen van inhoud waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden .
  U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen rechten van derden schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen smadelijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of een computervirus of andere malware bevatten die op enige manier de werking van de Service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of op een andere manier ons of derde partijen misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen en nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij worden geplaatst.

 • Het delen van online accounts zijn ten strengste verboden. Boetes kunnen oplopen tot €5.000,-

 

Artikel 10 - Overige bepalingen

 • 10.1   Ten behoeve van een goede verwerking en administratie slaat Verkeersschool Kees de Vaan de gegevens van de cursist op in haar automatische systemen. Deze gegevens zullen enkel voor de daarvoor bedoelde doeleinden worden gebruikt. Op verzoek van de cursist zal Verkeersschool Kees de Vaan de opgeslagen gegevens van de cursist uit het systeem verwijderen.

 • 10.2    De cursist geeft aan Verkeersschool Kees de Vaan de toestemming om zijn/ haar gegevens binnen Verkeersschool Kees de Vaan, daaronder mede begrepen de gelieerde ondernemingen en ondernemingen waarmee Verkeersschool Kees de Vaan samenwerkt te gebruiken en op te slaan.

 • 10.3.    De cursist onthoudt zich van uitlatingen die de goede naam van Verkeersschool Kees de Vaan kunnen schaden.

 • 10.4    Verkeersschool Kees de Vaan is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Waalwijk onder nummer 18121278

 • 10.5    De cursist verzoekt Verkeersschool Kees de Vaan indien de cursus binnen 14 dagen na bevestiging van de aanmelding plaats zal vinden tot directe levering van de cursus over te gaan en de cursist doet afstand van zijn recht tot ontbinding zodra de dienst volledig is geleverd.

 • 10.6    Enkel de website www.Verkeersschool Kees de Vaan.nl en het op die website gepubliceerd telefoonnummer behoren toe aan Verkeersschool Kees de Vaan.

 

Artikel 11 - Restitutiebeleid

Ons restitutie beleid is super eenvoudig.
Wij verkopen via www.Verkeersschool Kees de Vaan.nl digitale producten en streamingsdiensten. Omruilen is dan ook niet mogelijk.
Het je spijt van je aankoop en wil je het na betaling toch annuleren?
Dit kan alleen wanneer er nog geen streamingsdienst is afgespeeld of document heeft gedownload. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen volledig afspelen of gedeeltelijk afspelen. Ons systeem kan makkelijk in kaart brengen of een streamingsdienst is afgespeeld. Als nodig kunnen wij dit verifiëren en/of aantonen. Het herroepingsrecht bevalt bij voorgaande dus direct.
Restitutie geschiedt alleen giraal.
Dat was het! Voor vragen over onze algemene voorwaarden stuur een mail naar info@keesdevaan.nl